Apen

Betonrot is een term die algemeen gebruikt word onqweoifwnoignweoignwieogn


Bollenplaatvloer

Een variant op de normale breedplaatvloer is de bollenplaatvloer. Dit is een bekistingsvloer waarbij het constructieve deel van de vloer voorzien is van kunststof bollen. Hierdoor zit er minder beton in de vloer en wordt het gewicht van de vloer aanzienlijk verminderd in vergelijking met een massieve vloer van dezelfde dikte.

Vanuit de fabriek worden de elementen voorzien van wapeningskorven met kunststofbollen. Op de bouwplaats worden de elementen tot één geheel gestort.
Indien de vloer in een later stadium aangepast dient te worden, bijvoorbeeld bij het maken van een trapgat cq. vloersparing, is het bij dit type vloer een (extra) aandachtspunt dat geen zwakke plekken in de vloerconstructie mogen ontstaan; er zit immers niet overal beton.


Betonrot

Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, ook tijdens de levensduur.

Betonrot wordt veroorzaakt door indringing van kooldioxide CO2 van de lucht (carbonatatie) of door indringing van chloriden. Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt zoals bruggen. Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride(CaCl2) overschreden werd. De chloride werd in dat geval bij het maken van het element toegevoegd als bindingsversneller.

In beide gevallen wordt de beschermende ijzeroxide-laag rond de wapening verbroken. In de buitenlucht schilfert dit roestproduct normaal af, in basische omstandigheden zoals die in beton voorkomen blijft dit een continue laag die zo de wapening beschermt. In gecarbonateerd beton is de pH gedaald zodat de beschermlaag verdwijnt, aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als ijzerchloride FeCl3 en zo uit het beton verdwijnt.


Afschot

Bij wegen is afschot de dwarshelling die in het wegdek wordt aangebracht om een goede afwatering te verzekeren. De helling is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het soort verharding. Zo is bij betonverharding een hellingspercentage van 2% (1:50) gebruikelijk, bij asfalt 2,5% en bij normale bestrating 2,5% tot 4%.

Een plat dak ligt op afschot zodat het regenwater zich op het laagste punt verzamelt. Op dit laagste punt stroomt het water dan via een regenwateruitloop hemelwaterafvoer naar beneden, alwaar het verder wordt afgevoerd (gemeenteriool/regenton/etc.).
Leidingwerk is op afschot gemonteerd als het (net) niet waterpas is, veelal met de intentie om de vloeistof in het systeem naar een centraal punt te leiden.
Deze situaties doet zich onder meer voor bij rioleringssytemen, leidingwerk ligt op afschot om doorstroming van afvalwater te waarborgen. Afschot van riolering bedraagt 0,5 cm/m (of 0,5%). Is het afschot te groot dan zal het afvalwater te snel wegstromen en bestaat de kans dat niet vloeibare bestanddelen (ontlasting) achterblijven. Is het afschot te klein dan kan het afvalwater te langzaam wegstromen waardoor niet vloeibare bestanddelen zich ophopen. Beide situaties kunnen resulteren in verstopping van de riolering. De rookgasafvoer van HR-ketels moet op afschot in de richting van de ketel worden aangelegd. Zodoende wordt condensvochtteruggevoerd in de ketel alwaar het via een sifonwordt afgevoerd naar het riool.


Fundering op staal

Fundering op staal is een funderingswijze waarbij de muren meestal door tussenkomst van een verbrede voet op de draagkrachtige bodem rusten.


Broodjesvloer

een broodjesvloer, ook wel combinatievloer genoemd, is een draagvloer die fungeert als verloren bekisting bij het storten van beton als vloerplaat.


Breedplaatvloer

Een breedplaatvloer of bekistingplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer en bestaat uit een circa 50 mm dikke vlakke rechthoekige elementen die gemaakt zijn van voorgespannen prefab beton met doorlopende tralieliggers


Tengel

Een tengel is een houten lat die gebruikt wordt op daken, in plafonds of op wanden. De afmetingen lopen uiteen van 10 x 50 mm tot 22 x 75 mm.